IMPRESS-Norway særskilt fremhevet i Helseminister Bent Høies årlige sykehustale:

Mandag 11. januar la regjeringen frem Nasjonal handlingsplan for kliniskestudier. Innsatsområde 7 i planen omhandler om persontilpasset medisin og fremtidens kliniske studier. Under dette punktet er IMPRESS-Norway og InPreD (Infrastruktur for presisjons diagnostikk) omtalt spesielt (se boks 16 s. 48)

Målet er en helsetjeneste som tilbyr enda bedre og mer tilpasset behandling til den enkelte pasient. IMPRESS-studien er et viktig samarbeidsprosjekt med dette målet for øyet. Her skal sykehusene i Norge samarbeide med legemiddelindustrien, for å se om avanserte genetiske undersøkelser av den enkelte kreftsvulsten kan bidra til ny behandling. Her har alle sykehusene muligheten til å være med. I år er det satt av 65 millioner kroner til å etablere moderne avansert genetisk diagnostikk og til nytt utstyr for gensekvensering. Det vil gjøre det mulig for mange flere pasienter å få persontilpasset behandling og delta i kliniske studier i Norge.

Bent Høie, Helse og Omsorgsminister (Sykehustalen 2021)

Omtalen av IMPRESS-Norway i handlingsplanen for kliniske studier fremhever at IMPRESS-Norway er godt forankret i det offentlige, at den er strategisk viktig for Norge og er et nasjonalt løft for onkologi miljøet.

Lansering av CONNECT

CONNECT er et unikt offentlig privat partnerskap der alle de sentrale aktørene er samlet for å akselerere innføringen av presisjonsmedisin. Målet er at CONNECT sammen med InPreD, IMPRESS-Norway og INSIGHT kan bidra til å gi pasienter tilgang til medisiner som de ikke ellers ville fått, helsepersonell og forskere får unik erfaring med denne type medisiner og diagnostikk, og helsevesenet vil få data og erfaring fra hvordan presisjonsmedisin fungerer og påvirker måten vi i dag regner helseøkonomi. Gjennom CONNECT skal det etableres strukturert dialog, kunnskapsutveksling og planlegging for presisjonsmedisin og diagnostikk.

Presisjonsmedisin forandrer hele helsetjenesten og krever nye typer samarbeid og partnerskap mellom pasienter, klinikere, selskaper, regulatoriske myndigheter og betalere. CONNECT er et helt nytt offentlig-privat samarbeid som vil gi alle parter felles muligheter for å adressere utfordringer og prøve nye løsninger

Jutta Heix, Prosjektleder for CONNECT og leder for internasjonal kontakt i Oslo Cancer Cluster

Vi har også god dialog med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket om å delta i CONNECT og bidra med sin kompetanse. Folkehelseinstittutet kommer inn som observatør fra starten, Helsedirektoratet har uttrykt en intensjon om å være med som observatør i CONNECT.

Kjetil Tasken, leder for Instiuttt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus

Legemiddelverket støtter prosjektet og har en intensjon om en nærmere tilknyttning dersom det er mulig

Karen Marie Ulshagen, Områdetdirektør, SLV

I første signeringsrunde har CONNECT medlemmer fra over ti ledende legemiddelfirmaer, seks universitetssykehus og kreftforeningen. Liste over partnere som har signert i første runde:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Stavanger HF
 • St. Olavs hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Oslo Universitetssykhus med Kreftregistret
 • Folkehelseinstituttet
 • Oslo Cancer Cluster SA
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustrien
 • Roche Norge AS
 • Bristol-myers Squibb Norway Ltd NUF
 • Novartis Norge AS
 • Merck AB NUF
 • Takeda AS
 • Amgen AB Norge NUF
 • AstraZeneca AS
 • AbbVie AS
 • Bayer AS
 • PubGene AS
 • Pfizer Norge AS
 • NEC Corporation

Les mer om CONNECT på Dagens Medisin eller hjemmesidene til Oslo Cancer Cluster og LMI

IMPRESS-Norway

IMPRESS-Norway er en stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin innen kreftbehandling. Målet er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter gjennom å bruke legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser for nye krefttyper, basert på genetiske forandringer (molekylær profil). Pasienter med utbredt kreftsykdom som har fått standard behandling, og som ikke har andre åpenbare behandlingsvalg, er aktuelle for å delta i IMPRESS-Norway.