IMPRESS-Norway og Illumina inngår samarbeid!

Denne uken signerte Illumina, et av de største internasjonale diagnostikkselskapene innen sekvensering, en samarbeidskontrakt med den nasjonale kreftstudien IMPRESS-Norway. I dette nyetablerte samarbeidet skal IMPRESS-Norway ta i bruk analyser fra Illumina for å lete etter genetiske endringer i DNA-biter som er løsnet fra spredningssvulster og som sirkulerer i blodet til kreftpasienten. Målet med prosjektet er å undersøke om denne testen er like god som tilsvarende teset av svulstvevet og om det er hensiktsmessig å utføre den diagnostikk på denne måten.

Vi har allerede gode erfaringer med bruk av tilsvarende blodtester gjennom samarbeidet med Roche, og vi er derfor veldig glad for å kunne fortsette å tilby dette til våre pasienter. Flere pasienter i IMPRESS-Norway har startet behandling kun på bakgrunn av blodtest.

Åslaug Helland, Nasjonal PI for IMPRESS-norway

Avtalen innebærer at Illumina forsyner IMPRESS-Norway med reagenser til å kunne analysere blodprøver for 500 pasienter. Disse analysene vil skje parallelt med tilsvarende analyse av vevsprøver – som utføres gjennom Nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk – kreft (InPreD). Det er de samme genene som vil bli analysert på de to prøvene, noe som muliggjør sammenligning av resultatene.

Molekylær profilering ved bruk av en blodprøve vil gjøre at flere av våre pasienter kan få et tilbud om diagnostikk og behandling. Bidraget fra illumina muliggjør den grundige evalueringen overføring av denne metoden til rutine diagnostikk krever.

Randi Hovland, Leder av InPreD – Haukeland

Det langsiktige målet er å se om blodprøver kan erstatte vevsprøver for noen pasienter. I tillegg vil blodprøver kunne gi ekstra informasjon av betydning for valg av behandling da blodprøven muligens gjenspeiler gen-endringene fra flere av pasientens spredningssvulster – som er dem man retter behandlingen mot. Blodprøver kan potensielt også erstatte eller supplere røntgen bilder i kontroll av pasienter etter gjennomført behandling og tidligere oppdage tilbakefall. Vevsprøver kan være smertefullt for pasienten og vil alltid være forbundet med en viss risiko og er ikke alltid mulig å gjennomføre i praksis. I tillegg er det utfordrende å undersøke vevsprøver fra flere spredningssvulster, og det er ressurskrevende for sykehusene. Dersom det er mulig for noen pasientgrupper å gjøre undersøkelsene kun på blodprøver vil det kunne øke behandlingsmulighet i kliniske studier for flere pasienter.  Implementering av molekylære analyser basert på DNA i blod vil derfor kunne være et viktig tillegg til kreftdiagnostikken i Norge.

Måling av fritt DNA i blodet med hjelp av sensitiv molekylær profilering har muliggjort non-invasiv fosterdiagnostikk. Denne metoden er nå på vei inn i kreftdiagnostikken. Vi ser at «flytende vevsprøver» blir et helt nytt verktøy i presisjonsdiagnostikken for å understøtte kreftbehandlingen og avtalen med Illumina vil bidra til å evaluere metodens rolle i fremtidens kreftdiagnostikk.

Professor Andreas Matussek, Leder av Klinikk for Laboratoriemedisin på OUS

Les mer om saken i pressemeldingen fra Illumina her og ous-reserach her.

IMPRESS etablerer samarbeid med flere kreftstudier

IMPRESS-Norway har etablert et samarbed med den nederlanske DRUP-studien, ProTarget i Danmark, FINPROVE i Finlandet og MEGALiT i Sverige.

Et samarbeid mellom Nederland og de nordiske landene for persontilpasset kreftbehandling vil føre til at vi raskere kan identifisere behandling som virker. Kunnkskapen om persontilpasset medisin vil øke raskere når vi jobber sammen.

Egil Blix, PI for IMPRESS på UNN

Både studiedesign og og kliniske endepunkter er like i alle studiene noe som muliggjør samarbeid på enkelt kohorter. Erfaringen fra DRUP er at den detaljerte diagnostikken gjør at pasientgruppene blir veldig små, og over halvparten av alle behandlingskohortene som DRUP har åpnet har færre en tre pasienter inkludert. Samarbeidet mellom studiene innebærer at behandlingskohorter vil åpne parallelt i alle studiene, og data om behandlingseffekt vil bli delt mellom studiene.

Når pasientgruppene blir veldig små, som er typisk for presisjonsmedisin, så blir internasjonalt samarbeid viktig for å kunne bygge kunnskap. Samarbeidet mellom de nordiske landene og DRUP vil vi kunne hjelpe flere pasienter og sikre mer kunnskap om effekten av behandlingen.

Henk Verheul from Radboud university medical center og DRUP

Samarbeid mellom de ulike presisjonsmedisin studiene er svært viktig for industrien nettopp fordi det gir mer kunnskap om hvert enkelt legemiddel.

Novartis er stolte av å være en viktig samarbeidspartner i studien IMPRESS-Norway. Vi er glade for initiativet til økt samarbeid mellom studier innen presisjonsmedisiner på tvers av landegrenser. Dette samarbeidet kommer pasienter, klinikere og industrien til gode. Vi kan dra nytte av erfaringer fra ulike land om hvorvidt en medisin har effekt for pasienter, samtidig som det gir økt kompetanse for helsepersonell. Ikke minst bidrar samarbeidet til at norske pasienter raskere kan ta i bruk nyskapende medisiner, sier Eli Bergli medisinsk sjef i Novartis Norge.

Les mer om samarbeidet hos DagensMedisin, NKI (DRUP-Studien) og på hjemmesidene til OUS.

Lilly med i IMPRESS-Norge

Eli Lilly & Company (Lilly) er det neste selskap som støtter IMPRESS-Norway studien. Selskapet går inn med 24 behandlingsslotter for sin RET-hemmer Selperkatinib (Retsevmo).

«Impress er en viktig studie for norske forskere, og ikke minst, norske kreftpasienter, der man vil undersøke nytte og risiko av tumor agnostisk målrettet behandling. Impress understreker også viktigheten av at sykehusene og legemiddelindustrien har en åpen dialog rundt data og forskning, for å bidra til best mulig behandling for norske kreftpasienter.

Lars-Petter Strand Medisinsk Direktør Onkolog Nord-Europa

IMPRESS-Norway er en pågående nasjonal kreftstudie som tester godkjente legemidler på nye indikasjoner basert på molekylære endinger i kreftsvulsten. Pasienter som ikke lenger har nytte av standardbehandling kan få tilbud om utvidet molekylær utredning som en del av oppfølgingen i helsetjenesten. Per i dag er mer enn 75 pasienter blitt utredet gjennom IMPRESS-Norway fra alle helseregionene. Antall pasienter som får vev fra kreftsvulsten sekvensert øker i takt med at sekvenseringskapasiteten øker, og både OUS og Ahus har dette nå etablert som en nasjonal tjeneste. Sekvenseringskapasiteten vil øke ytterligere når Haukeland åpner for sekvensering rundt årsskiftet. 

Den molekylære profilen til pasientene blir diskutert på et nasjonalt molekylært tverrfaglig møte (Mol-MDT møte). Pasienter som har molekylære funn i sin kreftsvulst som det er aktuelt å behandle med medikamenter tilgjengelige i IMPRESS får tilbud om å bli inkludert i studien. Til nå har 12 pasienter startet med behandling. 

«Det er et stort fremskritt både pasientene og oss ved Kreftavd. i Bodø at IMPRESS studien ble startet i år. Svært gledelig at det nå blir ennå flere medikamenter tilgjengelig gjennom studien, samtidig som kapasiteten på gentesting øker.  Dette gjør at flere av våre pasienter som har økning av kreftsykdom på standard behandling (og kan tåle videre behandling) får behandlingsmuligheter som er tilpasset genendringer i deres kreftsykdom. Dette er virkelig «Persontilpasset medisin» i praksis, og gir tilgang på ny behandling uavhengig av hvor pasienten bor.» 

Astrid Dalhaug, PI i IMRESS-Norway for Bodø Sykehu

Tilgangen til legemidler er avgjørende for at flest mulig pasienter skal få behandling. Det er derfor svært gledelig at Lilly støtter studien slik at vi får utvidet medikament-porteføljen ytterligere.

«Vi er veldig glade for at Lilly støtter impress-norway! Selperkatinib har vist veldig gode effekter i de gjennomførte studiene, og vi er veldig glade for å kunne tilby dette medikamentet til pasienter i impress-studien

Åslaug Helland Nasjonal PI for IMPRESS-Norway

Les mer i DagensMedisin her

Novartis med i IMPRESS

Flere legemidler blir nå tilgjengelige i IMPRESS-Norway. Novartis kommer inn i IMPRESS med 100 behandlingsslotter. Selskapet har i førstegang klarert to medikamenter, en B-Raf-hemmer og en MEK-hemmer som kan brukes hver for seg eller i kombinasjon og har som målsetning at man i løpet av høsten skal komme inn med minst fire medikamenter til.

Novartis er veldig glade for å kunne støtte IMPRESS-Norway med inntil 100 pasienter, og å gjøre flere av kreftmedisinene våre tilgjengelige for denne nasjonale studien. IMPRESS-Norway er en viktig klinisk studie av mange grunner. Først og fremst er det viktig for norske kreftpasienter. Pasienter som er kvalifisert for IMPRESS-Norway har brukt opp alle andre behandlingsalternativer, og denne studien vil kunne gi enda en behandlingslinje for disse pasientene, basert på den spesifikke molekylprofilen til den enkelte pasient. Studien er også viktig fordi det vil bidra til å bygge nye kompetanser i helsevesenet og bidra til implementeringen av person-tilpasset kreftmedisin i Norge. Primært ved å støtte etablering av nasjonal molekylær testinfrastruktur og ved å bygge et system for implementering av presisjonsmedisin i Norge. Novartis er stolt av å kunne bidra til løsningene på utfordringene vi står overfor i helsevesenets økosystem, inkludert implementering av persontilpasset medisin. Gjennom IMPRESS-Norway og det offentlig-privat samarbeidet i CONNECT, ønsker vi å bidra til en kultur for innovative og tillitsfulle partnerskap med helsevesenet – partnerskap som ligger over kapasiteten og ressursene til den enkelte side alene. Vi er sterkere sammen” .

Tarje Bergdahl, Nordisk Medisinsk Direktør Onkologi, Novartis

Tilgang til ulike legemidler som kan matches med molekylære funn hos pasientene er viktig for å undersøke og lykkes med den typen presisjonsmedisin-tilnærming til IMPRESS-studien bruker og for å undersøke og flere pasienter vil kunne få tilbud om behandling. Vi er defor kjempeglade for at Novartis nå kommer tungt inn i studien med en rekke behandlingsslotter for pasienter og flere medikamenter.

Lars Petter Strand og Gry Eriksson i Novartis har spilt en sentral rolle i å legge til rette for Novartis sin deltagelse i IMPRESS.

Saken er også omtalt i Dagens Medisin og hos OUS. Du kan lese mer om CONNECT på connectnorway.com